Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

Hjälp med sortering!
Hej!
Jag ska programmera en enkel highscore lista där man får skriva i namn och poäng och sen ska listan skrivas ut i rätt ordning. Jag har lite problem med sorteringen och det borde inte vara så svårt, men jag kan inte se vad det är för fel =/
fick nämligen inte använda vectorns inbyggda funktion Sort så därför använder jag istället BubbleSort.
Någon som kan se vad den gör för fel?

 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <iomanip>
 4. #include <vector>
 5. #include <algorithm>
 6. #include <cstdlib>
 7. using namespace std;
 8.  
 9. //Skapar en struct över en person
 10. struct Person
 11. {
 12. char namn[40];
 13. int hiscore;
 14. };
 15.  
 16.  
 17. void bubbleSort(vector<Person> spelare)
 18. {
 19. for(int i=0 ; i<spelare.size(); i++)
 20. {
 21. for(int j=0 ; j<i; j++)
 22. {
 23. if(spelare[i].hiscore>spelare[j].hiscore)
 24. {
 25.  
 26. Person temp;
 27. temp = spelare[i];
 28. spelare[j],=spelare[i];
 29. spelare[j]=temp;
 30.  
 31.  
 32. }
 33. }
 34. }
 35.  
 36. }
 37.  
 38. //Funktion som sorterar och visar highscore
 39. void lista( vector<Person> spelare)
 40. {
 41. cout<<"Sorted highscore:"<<endl<<endl;
 42.  
 43. bubbleSort(spelare);//sortera med funktionen bubbleSort()
 44.  
 45.  
 46. for(int i=0; i<spelare.size(); i++)
 47. {
 48. if(i>4)//Visa endast topp 5
 49. break;
 50. //utskrift och formatering
 51. cout << setw(8) << std::left << spelare[i].hiscore << spelare[i].namn<<endl;
 52. }
 53. cout<<"Do you want to enter a new name? (yes/no): ";
 54. }
 55.  
 56.  
 57. //main funktionen
 58. int main(int argc, char *argv[])
 59. {
 60.  
 61. string temp=" ";
 62. Person person[6];
 63. vector<Person> spelare; //deklarerar en vektor av structen Person
 64.  
 65. //Fyller Highscore:n
 66. strcpy(person[0].namn, "Anna"); person[0].hiscore=1000; spelare.push_back(person[0]);
 67. strcpy(person[1].namn, "Linda"); person[1].hiscore=800; spelare.push_back(person[1]);
 68. strcpy(person[2].namn, "Peter"); person[2].hiscore=600; spelare.push_back(person[2]);
 69. strcpy(person[3].namn, "Ulla-Bella"); person[3].hiscore=500; spelare.push_back(person[3]);
 70. strcpy(person[4].namn, "David"); person[4].hiscore=100; spelare.push_back(person[4]);
 71.  
 72. lista(spelare);
 73.  
 74.  
 75. //Loopa så länge man inte skriver "no"
 76. while(temp!="no")
 77. {
 78. //inmatning
 79. cin >> temp;
 80.  
 81. if (temp=="no")
 82. break;//gå ur loop inmatning är "no"
 83.  
 84. if(temp=="yes")
 85. {
 86. Person nyperson;
 87. cout << endl << "Enter new name: ";
 88. cin >> nyperson.namn;
 89.  
 90. cout << "Enter score: ";
 91. cin >> nyperson.hiscore;
 92. cout << endl;
 93. //Sätter in ny player i vektorn
 94. spelare.push_back(nyperson);
 95.  
 96. //Sorterar och skriver ut Highscore
 97. lista(spelare);
 98. }
 99. else //Om fel inmatning"
 100. cout<<"Please enter yes or no! Do you want to enter a new name? (yes/no): ";
 101. }
 102.  
 103. system("PAUSE");
 104. return 0;
 105. }


Postad 14:44 - 31:a Juli 2009
Nybörjare, Labyrintspel
Hej!
Jag har nyss börjat en spelprogrammering kurs och jag måste erkänna att jag inte är en hajjare på programmering.. än...

Det jag ska göra är ett labyrintspel, där en gubbe ska ta sej från en punkt till en annan, genom att man trycker på navigeringsknappar.

Jag har kommit så långt att knapparna och menyn finns, och har ritat ut ett X som ska föreställa en gubbe.
Nu vill jag få X:et att flytta sig ca: 14px när jag trycker på nån av knapparna och det är här det skiter sej för mej. Kan nån hjälpa och ge ett ex. på en kodsnutt?


Koden:

 1. #include "resource.h"
 2. #include <windows.h>
 3. #include "TCHAR.H"
 4.  
 5. // Forward declarations
 6. LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
 7.  
 8. //konstanter till knapparna
 9. enum
 10. {
 11. NORTHBUTTON_ID = 100
 12. };
 13. enum
 14. {
 15. SOUTHBUTTON_ID = 200
 16. };
 17. enum
 18. {
 19. WESTBUTTON_ID = 300
 20. };
 21. enum
 22. {
 23. EASTBUTTON_ID = 400
 24. };
 25.  
 26.  
 27. //main
 28. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
 29. {
 30. // Definiera fönster
 31. WNDCLASSEX wClass = { 0 };
 32. wClass.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
 33. wClass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject( WHITE_BRUSH );
 34. wClass.hCursor = (HCURSOR) LoadCursor( 0, IDC_ARROW );
 35. wClass.hIcon = (HICON) LoadIcon( 0, IDI_APPLICATION );
 36. wClass.hIconSm = 0;
 37. wClass.hInstance = hInstance;
 38. wClass.lpfnWndProc = WinProc;
 39. wClass.lpszClassName = "Labyrint";
 40. wClass.lpszMenuName = 0;
 41. wClass.style = 0;
 42. wClass.cbClsExtra = 0;
 43. wClass.cbWndExtra = 0;
 44. wClass.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE( IDR_MENY );
 45.  
 46.  
 47. // Registrera Windows klassen
 48. RegisterClassEx(&wClass);
 49.  
 50. // Skapa fönster
 51. HWND hwndMain = CreateWindow( "Labyrint", "Labyrinth-spel",
 52. WS_OVERLAPPEDWINDOW|WS_VISIBLE,
 53. 100, 150,
 54. 450, 350,
 55. 0, 0, hInstance, 0 );
 56.  
 57. //Skapa knappar
 58. HWND hwndNorthButton = CreateWindow( "BUTTON", // Fönsterklass
 59. "North", // Text på knappen
 60. WS_CHILD|WS_VISIBLE, // Stil, OBS: WS_CHILD
 61. 350, 100, // Position, relativt föräldern
 62. 50, 20, // Storlek
 63. hwndMain, // Förälderfönstrets handtag
 64. (HMENU)NORTHBUTTON_ID, // Knappens ID
 65. hInstance, // HINSTANCE som skickas med i WinMain
 66. 0 );
 67. HWND hwndSouthButton = CreateWindow( "BUTTON", // Fönsterklass
 68. "South", // Text på knappen
 69. WS_CHILD|WS_VISIBLE, // Stil, OBS: WS_CHILD
 70. 350, 160, // Position, relativt föräldern
 71. 50, 20, // Storlek
 72. hwndMain, // Förälderfönstrets handtag
 73. (HMENU)SOUTHBUTTON_ID, // Knappens ID
 74. hInstance, // HINSTANCE som skickas med i WinMain
 75. 0 );
 76. HWND hwndWestButton = CreateWindow( "BUTTON", // Fönsterklass
 77. "West", // Text på knappen
 78. WS_CHILD|WS_VISIBLE, // Stil, OBS: WS_CHILD
 79. 310, 130, // Position, relativt föräldern
 80. 50, 20, // Storlek
 81. hwndMain, // Förälderfönstrets handtag
 82. (HMENU)WESTBUTTON_ID, // Knappens ID
 83. hInstance, // HINSTANCE som skickas med i WinMain
 84. 0 );
 85. HWND hwndEastButton = CreateWindow( "BUTTON", // Fönsterklass
 86. "East", // Text på knappen
 87. WS_CHILD|WS_VISIBLE, // Stil, OBS: WS_CHILD
 88. 390, 130, // Position, relativt föräldern
 89. 50, 20, // Storlek
 90. hwndMain, // Förälderfönstrets handtag
 91. (HMENU)EASTBUTTON_ID, // Knappens ID
 92. hInstance, // HINSTANCE som skickas med i WinMain
 93. 0 );
 94. MSG msg = { 0 };
 95. while( GetMessage( &msg, 0, 0, 0 ) )
 96. {
 97. // Hantera meddelanden
 98. TranslateMessage( &msg );
 99. DispatchMessage( &msg );
 100. }
 101.  
 102. // Avsluta
 103. return (int)msg.wParam;
 104. }
 105.  
 106.  
 107. //WinProc
 108. LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 109. {
 110. HDC hdc = {0}; // ett handtag till ett DC, som vi kommer att få i WM_PAINT
 111. PAINTSTRUCT ps = {0}; // struct som anger en rektangel av fönstret som behövs ritas om
 112.  
 113. // Vilket meddelande?
 114. switch(msg)
 115. {
 116. //Utmatning med TextOut()
 117. case WM_PAINT:
 118. hdc = BeginPaint( hwnd, &ps ); // hämta DC
 119. TextOut( hdc, 20, 20, "X", strlen( "X" ) ); // skriv ut text till fönstret
 120. EndPaint( hwnd, &ps ); // släpp DC
 121. break;
 122.  
 123.  
 124. // Meny
 125. case WM_COMMAND:
 126. //Vilket menyval
 127. switch( LOWORD( wParam ) )
 128. {
 129. //File->Quit avslutar programmet
 130. case ID_FILE_QUIT:
 131. if( MessageBox( 0, "Do you really want to quit?", "Are you sure?", MB_YESNO ) == IDYES )
 132. {
 133. PostQuitMessage( 0 );
 134. }
 135. else
 136. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 137.  
 138. break;
 139.  
 140. // North knappen
 141. case NORTHBUTTON_ID:
 142.  
 143. //Ändra position på X:ET.. ???
 144.  
 145.  
 146.  
 147. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 148.  
 149. break;
 150.  
 151. // South knappen
 152. case SOUTHBUTTON_ID:
 153.  
 154. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 155. break;
 156.  
 157. // West knappen
 158. case WESTBUTTON_ID:
 159.  
 160. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 161. break;
 162.  
 163. // East knappen
 164. case EASTBUTTON_ID:
 165. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 166. break;
 167.  
 168. // Okänt menyval
 169. default:
 170. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 171. break;
 172. }
 173.  
 174. // Avsluta om man trycker på krysset
 175. case WM_CLOSE:
 176. PostQuitMessage( 0 );
 177. break;
 178.  
 179. default:
 180. return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
 181. break;
 182. }
 183.  
 184. return 0;
 185. }


Postad 15:18 - 23:e Juli 2009

Skicka meddelande
Läs s blog